PPÚ Neverice

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Neverice
Skratka projektu: PPÚ Neverice
Katastrálne územie: Neverice
Obec: Neverice
Okres: Zlaté Moravce
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Peter Malý, maly@minv.sk, 037/ 65 49 229
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, Ing. Peter Čúzy, 037/281 95 32
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 522ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
VV_Rozhodnutie_o_nariadeni_PPU_Neverice.pdf application/pdf 229.68 KB
VV_Rozhodnutie_o_nariadeni_PPU_Neverice_maps.pdf application/pdf 417.04 KB
OP839833_0.VGI application/octet-stream 16.26 KB