PPÚ Klčovany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Klčovany
Skratka projektu: PPÚ  Klčovany
Katastrálne územie:  Klčovany
Obec:  Boleráz
Okres: Trnava
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Sadloň, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Trnava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Róbert Sadloň
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 687ha

Všetky súbory na stiahnutie