PPÚ Lopašov

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Lopašov
Skratka projektu: PPÚ  Lopašov
Katastrálne územie:  Lopašov
Obec:  Lopašov
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Irena Hurníková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Irena Hurníková
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 503ha

Všetky súbory na stiahnutie