PPÚ Prečín

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Prečín
Skratka projektu: PPÚ Prečín
Katastrálne územie: Prečín
Obec: Prečín
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Žaneta Mejsnarová
Zodpovedný projektant: Ing. Beata Uhlíková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Uhlík
Spracovateľ MÚSES: Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 1377ha

Všetky súbory na stiahnutie