PPÚ Stráže

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stráže
Skratka projektu: PPÚ Stráže
Katastrálne územie: Stráže
Obec: Krakovany
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 297ha

Všetky súbory na stiahnutie