PPÚ Choča

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Choča
Skratka projektu: PPÚ Choča
Katastrálne územie: Choča
Obec: Choča
Okres: Zlaté Moravce
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Peter Malý, maly@minv.sk, 037/ 65 49 229
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Zlaté Moravce, Katastrálny odbor, Ing. Peter Čúzy, 037/281 95 32
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 381ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
820792_P1_UMPV_VZR_MPV_S1.pdf application/pdf 916.1 KB
PPBP820792_PSPPBP.pdf application/pdf 164.82 KB
PPÚ Choča_BPEJ_pripomienky.pdf application/pdf 290 KB
VV_Rozhodnutie_o_nariadeni_PPU_Choca.pdf application/pdf 224.16 KB
VV_Rozhodnutie_o_nariadeni_PPU_Choca_maps.pdf application/pdf 319.68 KB
ZPMZ_CO0145.pdf application/pdf 2.09 MB