PPÚ Stredné Turovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Stredné Turovce
Skratka projektu: PPÚ Stredné Turovce
Katastrálne územie: Stredné Turovce
Obec: Veľké Turovce
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Július Kerny, kerny@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 469ha

Všetky súbory na stiahnutie