PPÚ Visolaje

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Visolaje
Skratka projektu: PPÚ Visolaje
Katastrálne územie: Visolaje
Obec: Visolaje
Okres: Púchov
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Púchov, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. František Masár, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Púchov, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. František Masár
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 900ha

Všetky súbory na stiahnutie