PPÚ Vrbové

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Vrbové
Skratka projektu: PPÚ  Vrbové
Katastrálne územie:  Vrbové
Obec:  Vrbové
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1171ha

Všetky súbory na stiahnutie