PPÚ Častkovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Častkovce
Skratka projektu: PPÚ Častkovce
Katastrálne územie: Častkovce
Obec: Častkovce
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Anna Holá, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Mesto nad Váhom, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Anna Holá
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 677ha

Všetky súbory na stiahnutie