PPÚ Vrbová nad Váhom

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbová nad Váhom
Skratka projektu: PPÚ Vrbová nad Váhom
Katastrálne územie: Vrbová nad Váhom
Obec: Vrbová nad Váhom
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Attila Czíria, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Attila Czíria
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1023ha

Všetky súbory na stiahnutie