PPÚ Lula

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lula
Skratka projektu: PPÚ Lula
Katastrálne územie: Lula
Obec: Lula
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Juraj Hancko, hancko@minv.sk, 096132 2073
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 820ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
lulnar.pdf application/pdf 104.13 KB
lulnarobvo.pdf application/pdf 616.13 KB
opravarozh_1.pdf application/pdf 306.96 KB
OP834238_0.VGI application/octet-stream 18.2 KB