PPÚ Lula

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Lula
Skratka projektu: PPÚ Lula
Katastrálne územie: Lula
Obec: Lula
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Zoltán Adamcsek, adamcsek@minv.sk, 096132 2073
Zodpovedný projektant: Ing. Irena Hurníková, geo@molhur.sk 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Urban, urban@gkul.sk, 0905-465048
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 820ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
834238_P1_UMPV_VZR_MPV_S1.pdf application/pdf 1.82 MB
lulnar.pdf application/pdf 104.13 KB
lulnarobvo.pdf application/pdf 616.13 KB
opravarozh_1.pdf application/pdf 306.96 KB
PPBP834238_PSPPBP.pdf application/pdf 185.32 KB
PPÚ Lula_BPEJ_pripomienky.pdf application/pdf 229.87 KB
PPÚ Lula_neznámi.pdf application/pdf 241.28 KB
PPÚ_Lula_návrh BPEJ+popis.pdf application/pdf 212.3 KB
ZPMZ_LL0268.pdf application/pdf 1.68 MB