PPÚ Miezgovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Miezgovce
Skratka projektu: PPÚ Miezgovce
Katastrálne územie: Miezgovce
Obec: Miezgovce
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Schwarz, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Schwarz
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 428ha

Všetky súbory na stiahnutie