PPÚ Tesáre

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tesáre
Skratka projektu: PPÚ Tesáre
Katastrálne územie: Tesáre
Obec: Tesáre
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Barát, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ján Barát
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 805ha

Všetky súbory na stiahnutie