PPÚ Horné Šútovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Šútovce
Skratka projektu: PPÚ Horné Šútovce
Katastrálne územie: Horné Šútovce
Obec: Šútovce
Okres: Prievidza
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Bernáth, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Bernáth
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 309ha

Všetky súbory na stiahnutie