PPÚ Briestenné

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Briestenné
Skratka projektu: PPÚ Briestenné
Katastrálne územie: Briestenné
Obec: Pružina
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. František Masár, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. František Masár
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 234ha

Všetky súbory na stiahnutie