PPÚ Malá Maňa

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Maňa
Skratka projektu: PPÚ Malá Maňa
Katastrálne územie: Malá Maňa
Obec: Maňa
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Vašeková, lavasekova@minv.sk, 037-3356677
Zodpovedný projektant: Ing. Adriana Vetterová
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, 036-6313334
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Adriana Vetterová
Spracovateľ MÚSES:
Výmera obvodu PPÚ: 372ha

Všetky súbory na stiahnutie