PPÚ Tekovské Lužianky

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Tekovské Lužianky
Skratka projektu: PPÚ Tekovské Lužianky
Katastrálne územie: Tekovské Lužianky
Obec: Tekovské Lužany
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Juraj Hancko, hancko@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 359ha

Všetky súbory na stiahnutie