PPÚ Horné Trhovište

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horné Trhovište
Skratka projektu: PPÚ Horné Trhovište
Katastrálne územie: Horné Trhovište
Obec: Horné Trhovište
Okres: Hlohovec
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Hlohovec, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Hlohovec, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 718ha

Všetky súbory na stiahnutie