PPÚ Dulovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dulovce
Skratka projektu: PPÚ Dulovce
Katastrálne územie: Dulovce
Obec: Dulovce
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Drahomír Halčín, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Drahomír Halčín
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1070ha

Všetky súbory na stiahnutie