PPÚ Osuské

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Osuské
Skratka projektu: PPÚ  Osuské
Katastrálne územie:  Osuské
Obec:  Osuské
Okres: Senica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Senica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Milan Majerník, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Senica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Milan Majerník
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1110ha

Všetky súbory na stiahnutie