PPÚ Malý Pesek

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malý Pesek
Skratka projektu: PPÚ Malý Pesek
Katastrálne územie: Malý Pesek
Obec: Kukučínov
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Mgr. Andrea Chudá, chuda@minv.sk, 096132 2078
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 260ha

Všetky súbory na stiahnutie