PPÚ Ducové

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území PPÚ Ducové
Skratka projektu: PPÚ PPÚ Ducové
Katastrálne územie: PPÚ Ducové
Obec: PPÚ Ducové
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Marek Hevier
Zodpovedný projektant: Ing. Róbert Sadloň   sadlon@geodets.sk
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Róbert Sadloň
Spracovateľ MÚSES:  RNDr. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 213ha

Všetky súbory na stiahnutie