PPÚ Bajtava

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bajtava
Skratka projektu: PPÚ Bajtava
Katastrálne územie: Bajtava
Obec: Bajtava
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Ľubica Vašeková, lavasekova@minv.sk, 037-3356677
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, 036-6313334
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 543ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
OP800589_0.vgi application/octet-stream 23.92 KB