PPÚ Bajtava

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Bajtava
Skratka projektu: PPÚ Bajtava
Katastrálne územie: Bajtava
Obec: Bajtava
Okres: Nové Zámky
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Vedúci projektu: Ing. Diana Laczová,  diana.laczova@minv.sk, tel.:+421 35 691 3616
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, adresa : B.S.Timravy 1/A, 934 01 Levice, lauko@gkul.sk, tel.: 0905 443 659
Úradné overenie geodetických činností: Okresný úrad Nové Zámky, Katastrálny odbor, Ing. Hrušovská, + 421 35 281 9342
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 543ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
800589_P1_UMPV_VZR_MPV_01.PDF application/pdf 2.42 MB
800589_P1_UMPV_VZR_MPV_02.PDF application/pdf 3.56 MB
800589_P1_UMPV_VZR_MPV_03.PDF application/pdf 5.54 MB
bajtava_nariadenie_PPU.pdf application/pdf 27.32 KB
bajtava_nariadenie_priloha.pdf application/pdf 1.11 MB
Bajtava_pozvánka na stretnutie s občanmi.pdf application/pdf 42.57 KB