PPÚ Mokrý Háj

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Mokrý Háj
Skratka projektu: PPÚ  Mokrý Háj
Katastrálne územie:  Mokrý Háj
Obec:  Mokrý Háj
Okres: Skalica
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Skalica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Jablonický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Skalica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Jablonický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 640ha

Všetky súbory na stiahnutie