PPÚ Mikušovce pri Pruskom

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Mikušovce pri Pruskom
Skratka projektu: PPÚ Mikušovce pri Pruskom
Katastrálne územie: Mikušovce pri Pruskom
Obec: Mikušovce
Okres: Ilava
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Ilava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Rastislav Dobranský, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Ilava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Rastislav Dobranský
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 813ha

Všetky súbory na stiahnutie