PPÚ Horný Vinodol

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horný Vinodol
Skratka projektu: PPÚ Horný Vinodol
Katastrálne územie: Horný Vinodol
Obec: Vinodol
Okres: Nitra
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Nitra, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ján Predajniansky, progeos@progeos.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Nitra, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ing. Ján Predajniansky
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 305ha

Všetky súbory na stiahnutie