PPÚ Dolné Šútovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Šútovce
Skratka projektu: PPÚ Dolné Šútovce
Katastrálne územie: Dolné Šútovce
Obec: Šútovce
Okres: Prievidza
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Bernáth, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Jozef Bernáth
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 353ha

Všetky súbory na stiahnutie