PPÚ Počarová

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Počarová
Skratka projektu: PPÚPočarová
Katastrálne územie: Počarová
Obec: Počarová
Okres: Považská Bystrica
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Považská Bystrica, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Anna Korbašová
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Uhlík, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Považská Bystrica, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Uhlík
Spracovateľ MÚSES: Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 222ha

Všetky súbory na stiahnutie