PPÚ Podhradie

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Podhradie
Skratka projektu: PPÚ Podhradie
Katastrálne územie: Podhradie
Obec: Podhradie
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 657ha

Všetky súbory na stiahnutie