Informácie o PÚ

Základné informácie o pozemkových úpravách nájde prípadný záujemca najmä na stránke Komory pozemkových úprav SR

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č.330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.     

Geodetické činnosti sa vykonávajú podľa Dočasného Metodického návodu na geodetické činnosti pre pozemkové úpravy.

https://www.mpsr.sk/docasny-metodicky-navod-ugkk-sr-a-mprv-sr-vykonavanie-geodetickych-cinnosti-pre-projekt-pozemkovych-uprav-v-ramci-operatu-obvodu/22-23-22-16354/