Informácie o PÚ

Základné informácie o pozemkových úpravách nájde prípadný záujemca najmä na stránke Komory pozemkových úprav SR

Konanie o pozemkových úpravách sa riadi zákonom č.330/1991 o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.     

Geodetické činnosti sa vykonávajú podľa Dočasného Metodického návodu na geodetické činnosti pre pozemkové úpravy.

https://www.mpsr.sk/docasny-metodicky-navod-ugkk-sr-a-mprv-sr-vykonavanie-geodetickych-cinnosti-pre-projekt-pozemkovych-uprav-v-ramci-operatu-obvodu/22-23-22-16354/

Odkazy na stránky, ktoré sa venujú pozemkovým úpravám a problémom súvisiacim s ochranou krajiny, poľnohospodárstvom, klimatickou zmenou atď.:

https://www.enviroportal.sk/

http://www.vtaky.sk/

https://www.intersucho.sk/

https://sazp.sk/

https://app.sazp.sk/atlassr/?fbclid=IwAR2gEdH2yX-SXx901qXHOruXoY3qcE91J0wSaBZlPtj5juvrVMMFQQ_kKX8

http://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

https://gis.nlcsk.org/lc/

https://gsaa.mpsr.sk/2020/

https://www.spucr.cz/

https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-secondsurvey/?layers=158%2C164&bbox=1037709.0959995526%2C5859816.06745876%2C3365063.733226599%2C6676775.025770724

http://www.sopsr.sk/

https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-cee_files/idmp-cee/idmp-guidelines-slovak.pdf

https://www.nt.sk/sk/projekt/10-klimaticky-klub

https://www.minzp.sk/klima/adaptacia-zmenu-klimy/

https://www.enviro.sk/download/enviro/katalog-vybranych-adaptacnych-opatreni-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-vo-vztahu-k-vyuzitiu-krajiny.pdf

https://www.enviro.sk/download/enviro/katalog-vybranych-adaptacnych-opatreni-na-nepriaznive-dosledky-zmeny-klimy-vo-vztahu-k-vyuzitiu-krajiny.pdf