PPÚ Solčany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Solčany
Skratka projektu: PPÚ Solčany
Katastrálne územie: Solčany
Obec: Solčany
Okres: Topoľčany
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Topoľčany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Kartusek, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Topoľčany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Vladimír Kartusek
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1005ha

Všetky súbory na stiahnutie