PPÚ Malá Hradná

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Hradná
Skratka projektu: PPÚ Malá Hradná
Katastrálne územie: Malá Hradná
Obec: Malá Hradná
Okres: Bánovce nad Bebravou
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Peter Šuchter, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Bánovce nad Bebravou, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Peter Šuchter
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 733ha

Všetky súbory na stiahnutie