PPÚ Malá Mača

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Malá Mača
Skratka projektu: PPÚ Malá Mača
Katastrálne územie: Malá Mača
Obec: Malá Mača
Okres: Galanta
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Azór, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Galanta, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ľuboš Azór
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 593ha

Všetky súbory na stiahnutie