PPÚ Šoriakoš

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Šoriakoš
Skratka projektu: PPÚ Šoriakoš
Katastrálne územie: Šoriakoš
Obec: Mostová
Okres: Galanta
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Galanta, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ľuboš Azór, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Galanta, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ľuboš Azór
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 691ha

Všetky súbory na stiahnutie