PPÚ Dohňany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dohňany
Skratka projektu: PPÚ Dohňany
Katastrálne územie: Dohňany
Obec: Dohňany
Okres: Púchov
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Púchov, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Branislav Hindický, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Púchov, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Branislav Hindický
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1029ha

Všetky súbory na stiahnutie