PPÚ Hrašné

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Hrašné
Skratka projektu: PPÚ Hrašné
Katastrálne územie: Hrašné
Obec: Hrašné
Okres: Myjava
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Myjava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Myjava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 714ha

Všetky súbory na stiahnutie