PPÚ Pavlice

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území  Pavlice
Skratka projektu: PPÚ Pavlice
Katastrálne územie: Pavlice
Obec: Pavlice
Okres: Trnava
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Trnava, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Miloslav Moravec, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Trnava, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Miloslav Moravec
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 703ha

Všetky súbory na stiahnutie