PPÚ Krakovany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území PPÚ Krakovany
Skratka projektu: PPÚ PPÚ Krakovany
Katastrálne územie: PPÚ Krakovany
Obec: PPÚ Krakovany
Okres: Piešťany
Samosprávny kraj: Trnavský
Správny orgán: Okresný úrad Piešťany, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Ivan Kĺbik, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Piešťany, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Ivan Kĺbik
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 586ha

Všetky súbory na stiahnutie