PPÚ Horňany

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Horňany
Skratka projektu: PPÚ Horňany
Katastrálne územie: Horňany
Obec: Horňany
Okres: Trenčín
Samosprávny kraj: Trenčiansky
Správny orgán: Okresný úrad Prievidza, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing. Nataša Hermanová, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Prievidza, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Nataša Hermanová
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 627ha

Všetky súbory na stiahnutie