PPÚ Kameničná

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Kameničná
Skratka projektu: PPÚ Kameničná
Katastrálne územie: Kameničná
Obec: Kameničná
Okres: Komárno
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Komárno, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: 
Zodpovedný projektant: Ing.Irena Hurníková, 
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Komárno, Katastrálny odbor, 
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing.Irena Hurníková
Spracovateľ MÚSES: 
Výmera obvodu PPÚ: 1081ha

Všetky súbory na stiahnutie