PPÚ Dolné Turovce

Úvod / základné informácie o projekte

Názov projektu: Projekt pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Turovce
Skratka projektu: PPÚ Dolné Turovce
Katastrálne územie: Dolné Turovce
Obec: Veľké Turovce
Okres: Levice
Samosprávny kraj: Nitriansky
Správny orgán: Okresný úrad Levice, Pozemkový a lesný odbor
Vedúci projektu: Ing. Július Kerny, kerny@minv.sk, 096132 2074
Zodpovedný projektant: Ing. Pavel Lauko, lauko@gkul.sk, 0905-443653
Úradné overenie geodetických činností: OÚ Levice, Katastrálny odbor, Ing. Jaroslava Mihálová, 096132 2095
Autorizovaný geodet a kartograf: Ing. Pavel Lauko
Spracovateľ MÚSES: Doc. Eva Pauditšová
Výmera obvodu PPÚ: 396ha

Všetky súbory na stiahnutie

Názov súboru MIME typ súboru Veľkosť súboru
dolturnaro_0.pdf application/pdf 124.05 KB
dolturnar_0.pdf application/pdf 101.45 KB
dt_0.pdf application/pdf 420.09 KB